+ 420-224 915 820 | 224 917 246-7
miksasuk@akms.cz

Zaměření


 


Advokátní kancelář klade důraz na to, aby mohla svým klientům zajistit právní pomoc ve všech odvětvích práva. Následující seznam je základním přehledem o hlavních oblastech právní praxe, v nichž je advokátní kancelář činná:

  • základní právo občanské
  • Právo obchodních korporací a záležitosti související s jejich podnikáním
  • Nemovitosti
  • Pracovní právo
  • Trestní právo
  • Právní služby v oblasti energetiky
  • Soudní a rozhodčí řízení, správní řízení
  • Doprovodný servis

základní právo občanské

ochrana osobnosti fyzických osob a dobré pověsti právnických osob
zakládání a vedení právní agendy právnických osob (nadace, fundace, spolky)
svěřenská správa, svěřenské fondy
věcná práva
dědické právo
závazky ze smluv a právního jednání
závazky z deliktů- náhrada škody

Právo obchodních korporací a záležitosti související s jejich podnikáním

zakládání obchodních společností a družstev
korporátní agenda (valné hromady, akcionářské dohody, smlouvy o výkonu funkce)
přeměny korporací, akvizice (fúze, rozdělení, M&A)
likvidace korporací
právní pomoc při podnikání a investování (plnění registračních a oznamovacích povinností)
nekalá soutěž
ochrana hospodářské soutěže

Právo duševního vlastnictví

ochrana autorského práva
licenční smlouvy
ochranné známky
průmyslová práva
know-how, frančízy

Nemovitosti

sepisování smluv o koupi nemovitostí včetně bytů ve vlastnictví
Prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, zakládání SVJ
development
nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
pacht
zástavní práva, služebnosti, reálná břemena
stavební právo a praxe

Pracovní právo

úprava pracovněprávních vztahů
příprava a sepis manažerských a pracovních smluv
pracovní řády
zvýšení a prohloubení kvalifikace
všeobecné poradenství v oblasti práva pracovního

Trestní právo

převzetí a příprava obhajoby
písemná podání orgánům činným v trestním řízení
přímá účast při dílčích úkonech trestního řízení
zastupování poškozeného v trestní řízení včetně vymáhání nároku na náhradu škody

Právní služby v oblasti energetiky

právní podpora podnikatelů v oblasti energetiky (výroba, distribuce a obchod s elektřinou, plynem a teplem)
právní podpora v oblasti obnovitelných zdrojů
příprava odborných právních stanovisek v oblasti energetiky
zastupování účastníků v řízeních v oblasti energetiky

Soudní a rozhodčí řízení, správní řízení

správa a vymáhání pohledávek
zastoupení před soudy civilními, rozhodčími, i trestními, před veškerými orgány státní správy (především stavební řízení)
zastupování v insolvenčním řízení, přihlašování pohledávek
sepisování potřebných listin a podání jménem klientů

Doprovodný servis

dobrovolné veřejné dražby (mimo jiné pro insolvenční správce)
advokátní úschova peněz a listin
správa majetku
zajištění sepisu notářských zápisů spolupracujícím notářem v sídle advokátní kanceláře
prohlášení o pravosti podpisů