Nabídka služeb

Nabídka služeb

Advokátní kancelář klade důraz na to, aby mohla svým klientům zajistit právní pomoc ve všech odvětvích práva. Následující seznam je základním přehledem o hlavních oblastech právní praxe, v nichž je advokátní kancelář činná:

Občanské právo

 • ochrana osobnosti fyzických osob a dobré pověsti právnických osob
 • zakládání a vedení právní agendy právnických osob (nadace, fundace, spolky)
 • svěřenská správa, svěřenské fondy
 • věcná práva
 • dědické právo
 • závazky ze smluv a právního jednání
 • závazky z deliktů- náhrada škody

Právo obchodních korporací a záležitosti související s jejich podnikáním

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • korporátní agenda (valné hromady, akcionářské dohody, smlouvy o výkonu funkce)
 • přeměny korporací, akvizice (fúze, rozdělení, M&A)
 • likvidace korporací
 • právní pomoc při podnikání a investování (plnění registračních a oznamovacích povinností)
 • nekalá soutěž
 • ochrana hospodářské soutěže

Trestní právo

 • převzetí a příprava obhajoby
 • písemná podání orgánům činným v trestním řízení
 • přímá účast při dílčích úkonech trestního řízení
 • zastupování poškozeného v trestní řízení včetně vymáhání nároku na náhradu škody

Duševní vlastnictví

 • ochrana autorského práva
 • licenční smlouvy
 • ochranné známky
 • průmyslová práva
 • know-how, frančízy

Nemovitosti

 • sepisování smluv o koupi nemovitostí včetně bytů ve vlastnictví
 • prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, zakládání SVJ
 • development
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
 • pacht
 • zástavní práva, služebnosti, reálná břemena
 • stavební právo a praxe

Pracovní právo

 • úprava pracovněprávních vztahů
 • příprava a sepis manažerských a pracovních smluv
 • pracovní řády
 • zvýšení a prohloubení kvalifikace
 • všeobecné poradenství v oblasti práva pracovního

Právní služby v oblasti energetiky

 • právní podpora podnikatelů v oblasti energetiky (výroba, distribuce a obchod s elektřinou, plynem a teplem)
 • právní podpora v oblasti obnovitelných zdrojů
 • příprava odborných právních stanovisek v oblasti energetiky
 • zastupování účastníků v řízeních v oblasti energetiky

Soudní a rozhodčí řízení, správní řízení

 • správa a vymáhání pohledávek
 • zastoupení před soudy civilními, rozhodčími, i trestními, před veškerými orgány státní správy (především stavební řízení)
 • zastupování v insolvenčním řízení, přihlašování pohledávek
 • sepisování potřebných listin a podání jménem klientů

Doprovodný servis

 • advokátní úschova peněz a listin
 • správa majetku
 • zajištění sepisu notářských zápisů spolupracujícím notářem v sídle advokátní kanceláře
 • prohlášení o pravosti podpisů